I denna policybeskrivning visas hur Verbena Accounting hanterar personuppgifter enligt EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy och att denna policy är förankrad hos alla medarbetare. Alla medarbetare ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Varje personuppgiftsbehandling ska ske enligt följande principer:

 • Vi behandlar endast uppgifter i enlighet med GDPR samt övrig nationell lagstiftning.
 • Vi behandlar endast uppgifter för vilket vi har laglig grund för och endast i de syften som är förenliga med denna policy.
 • Vi strävar alltid efter att begränsa det antalet uppgifter vi behandlar.
 • All behandling ska ske på ett sådant sätt att uppgifternas korrekthet ska behållas.
 • Vi strävar efter att minimera det antal fysiska platser/system som behandlar uppgifter.
 • Vår behandling av uppgifter ställer alltid högsta krav på att försvara den personliga integriteten och uppgifternas skydd.

För behandling av personuppgifter gäller följande

 • Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen.
 • Vi rensar kontinuerligt bort uppgifter för vilka vi inte längre har laglig grund att behandla.

Vi kan samla in uppgifter från företag vi kontaktar. Den lagliga grunden för lagring av dessa är att fullfölja avtal vi ingår med dessa företag. Det finns nationella lagar som vi måste följa, exempelvis bokföringslagen, som innebär att vi behöver lagra personuppgifter. Vi lagrar endast data inom EU/EES.

Vi kan samla in och spara information som du uppger på våra webbplatser eller som du lämnar till oss i samband med användning av våra webbplatser, applikationer, tjänster eller verktyg.

Detta omfattar:

 • information som du lämnar till oss via kontaktformulär och liknande, inklusive epostadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, personnummer, kontaktinformation etc
 • information som du lämnar till oss via sociala medier
 • information som lämnas i samband med samtal, i analyser, forum, chattar, tvistlösning, korrespondens genom våra webbplatser eller korrespondens som skickas till oss
 • När du besöker eller använder våra webbplatser, tjänster, applikationer, kommunikationskanaler (såsom e-post) och verktyg, så kan vi eller våra tjänsteleverantörer använda cookies, webbbeacons och liknande teknik för att lagra information i syfte att ge dig en bättre, snabbare och säkrare upplevelse och för annonseringsändamål.

Verbenaaccounting har skyldighet att bearbeta personuppgifter på ett sätt som säkerställer personens integritet.

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man.

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter som rör dig som vi lagrar.

Du har rätt till att vända dig till oss och be om att få felaktiga uppgifter rättade.

Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Detta gäller dock inte om det finns nationell lagstiftning som hindrar oss från att göra detta.

Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen om du anser att vi inte behandlat dina uppgifter på rätt sätt.

BEGREPP:

Med personuppgift menas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Den som en personuppgift avser, det vill säga den fysiska person som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna kan sparas i ett register.

Personuppgiftsbehandling är en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter – oberoende av om de utförs automatiserat eller ej – såsom insamling, registrering, organisering och strukturering.